Najprirodzenejšou činnosťou je hra

Najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa v predškolskom veku je hra a preto všetky činnosti, pedagogické aktivity a krúžky prebiehajú hravou formou. Našim cieľom je vytvoriť pre deti najvhodnejšie podmienky pre zdravý duševný a telesný rozvoj. Preto jasle bratislava http://tulipanik.sk/ zabezpečujú deťom dostatok pohybových a športových aktivít pod vedením kvalifikovaných pedagógov alebo špecializovaných trénerov. Na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v plnej miere využívame naše detské záhrady, ľadovú plochu, športoviská v blízkosti škôlky a prírodné prostredie lesného parku.
 

Veľa aktivít

Dôležitý je individuálny prístup pedagógov k deťom a rodinná atmosféra. Preto sú deti  rozdelené podľa veku do troch tried. Počet detí v jednej triede je maximálne desať.
Učenie zážitkovou formou má pre deti v predškolskom veku nenahraditeľný význam. Aby získali čo najviac informácií o okolitom svete, obohacujeme pravidelné edukačné aktivity o exkurzie, divadelné predstavenia, návštevy zoologickej záhrady, múzeí, hospodárskeho dvora, besedy s ľuďmi vykonávajúcimi zaujímavé povolania. V rámci spolupráce s rodičmi realizujú jasle bratislava podujatia športového a kultúrneho charakteru ako sú: besiedky, spoločné tvorivé dielne, športovo-zábavné popoludnia, opekačky.